MIASTO WŁOCŁAWEK

Portal ciągłego pomiaru hałasu komunikacyjnego

 

W październiku 2021 roku rozpoczęto ciągły monitoring hałasu na terenie miasta Włocławka. Pomiary odbywają się w ramach realizacji umowy BZP.272.17.2021 z dnia 17.09.2021 r. pn. „Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu dla miasta Włocławek(…)”. Jest to już trzecia edycja strategicznej mapy hałasu. Obowiązek wykonania tego typu map wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Strategiczne mapy hałasu opracowywane są co 5 lat w terminie do dnia 30 czerwca.

Na terenie miasta rozmieszczono 5 stacji pomiarowych rejestrujących poziom dźwięku. Pomiary prowadzone są zgodnie ze standardem ISO 1996:2. Dane przesyłane są na bieżąco oraz prezentowane na niniejszym portalu. Pomiary będą wykonywane w dniach od 17.10.2021 r. do 17.10.2022 r. w lokalizacjach przedstawionych na poniższej mapie:

Lokalizacja stacji monitoringowych:
P1 – ul. Promienna 15,
P2 – ul. Kapitulna 19,
P3 – ul. Mechaników 1,
P4 – ul. Wronia 1A,
P5 – ul. Smólska 9.

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonywane są w celu wyznaczenia średniorocznych wskaźników hałasu, co pozwoli na weryfikację strategicznej mapy hałasu. Wyniki pomiarów stanowią również cenne źródło informacji o aktualnym stanie akustycznym środowiska oraz jego zmienności w poszczególnych dniach tygodnia i miesiącach w roku.

Prezentowane poniżej dane przedstawiają następujące wartości:

Laeq1h –  wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku w danej godzinie,

LaeqD – wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06.00 do godz. 22.00),

LaeqN – wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 06.00),

LD – wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06.00 do godz. 18.00),

LW – wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku dla pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00),

LN – wskaźnik prezentujący średni poziom dźwięku dla pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 06.00).

Wskaźniki LD, LW, LN  odpowiadają przedziałom czasu, dla których wyznacza się wartości długookresowe (średnioroczne) stosowane w strategicznych mapach hałasu, natomiast wskaźniki LaeqD oraz LaeqN odnoszą się do przedziałów czasu, na podstawie których wyznacza się wartości krótkookresowe (dobowe) wykorzystywane do bieżącej kontroli poziomu hałasu w środowisku.

Laeq1h –  średni poziom dźwięku A w okresie jednej godziny

Od Do